O nama

    KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Donji Miholjac je tvrtka sa 125-godišnjom tradicijom obavljanja poslova u vodnom gospodarstvu, te je kao takva nositelj Suglasnosti RH-Državne uprave za vode za obavljanje poslova od osobitog značaja za upravljanje vodama.


    Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tvrtka je kao dioničko društvo registrirana kod Trgovačkog suda u Osijeku 11. svibnja 2000. godine              pod br: T-t-99/1599-6, MBS: 030037688.


    Društvo je, također, ishodilo Suglasnost RH-Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za građenje građevina skupine D.
Osnovnu djelatnost Društva čine radovi iz vodnog gospodarstva, održavanje i izgradnja sustava na slivnom području, te radovi niskogradnje na tržištu.
Društvo 2011. godine svoje poslovanje u potpunosti je uskladilo sa sustavom upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ISO 9001:2015 i

ISO 14001:2015, a ova praksa se i dalje nastavlja redovnim recertificiranjem.

    Velike površine plodnoga slavonskog tla u srednjem su vijeku izložene poplavama. Rijeke i potoci razlijevali su se posvuda plaveći polja i onemogućavajući njihovu obradu. Zbog nereguliranih rijeka i potoka cje­lokupno je gospodarstvo bilo u lošem stanju, unatoč idealnim prirodnim uvjetima. Osim šteta u gospodarstvu redovito su se kao posljedica poplava javljale različite zarazne bolesti. Ulaskom naših zemalja u sastav Habs­burške Monarhije započinje snažniji gospodarski razvitak, krče se šume i grade putevi. Međutim nasipi za željezničke pruge i ceste nisu bili uvijek dobro postavljeni, onemogućivali su prirodno otjecanje vode te se stanje još pogoršavalo. Stoga su pojedina vlastelinstva na svojim posjedima ko­pala kanale za odvodnjavanje. Međutim, to su bili pojedinačni radovi od kojih nije bilo velike koristi.

 

    Nastojanjima pojedinaca i uz potporu vlasti krajem prošloga stoljeća u Slavoniji se osnivaju vodne zadruge za obranu od poplava. Tako je 1896. godine u Donjem Miholjcu osnovana i Zadruga za regulaciju potoka Karašice i Vučice te njihovih pritoka. Odmah nakon osnivanja Zadruga na temelju znanstvenih i stručnih radova svojih inženjera izvodi radove na reguliranju svog slivnog područja. Tijekom stotinu godina rada obavljen je ogroman posao. Regulirana su korita glavnih recipienata, prokopani kanali, sagrađeni mostovi, propusti i druge vodne građevine. Poplave su prava rijetkost, ali se još uvijek događaju u izuzetno kišnim razdobljima kakvo je bilo u rujnu 1996. godine. To pokazuje da postojeći sustav još uvijek nije do kraja izgrađen i da se mora dograđivati sukladno novim znanst­venim spoznajama, tehničkim mogućnostima i potrebama ljudi i gospo­darstva. U novije je vrijeme sve jače zagađivanje voda te se nameće potreba njihovog pročišćavanja i zaštite.

 

    Do sada izgrađeni sustav je, zapravo samo temelj na kome se mora dalje raditi i dograđivati ga, što je budućom obvezom “Hrvatskih voda” i “Karašice-Vučice”.

Ustroj

Rad tvrtke organiziran je kroz pet organizacijskih jedinica:

 

  • ODJEL OPERATIVE
  • ODJEL MEHANIZACIJE
  • PROJEKTNI ODJEL
  • FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL
  • PRAVNI I OPĆI ODJEL


Tvrtka trenutno zapošljava ukupno 102 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, različitih profila zanimanja i struka (građevinske, geodetske, strojarske, ekonomske, pravne itd.), a tijekom građevinske sezone svake godine dodatno se zapošljava 20-tak sezonskih građevinskih radnika.

ČLANOVI UPRAVE:

NADZORNI ODBOR: